Regulamin/warunki zamówienia - DIWALKO Burger&Grill

Regulamin/warunki zamówienia

Wstęp

 1. Sklep internetowy działający pod adresem diwalko.pl, (w dalszej części Regulaminu zwany Sklepem) prowadzi firma DIWALKO Dariusz Walkowiak, ul. Rynkowa 87, 62-081 Przeźmierowo,
 2. Administratorem danych osobowych jest DIWALKO Dariusz Walkowiak, ul. Rynkowa 87, 62-081 Przeźmierowo.
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Sklepu oraz osób korzystających ze Sklepu zwanych w dalszej części regulaminu Klientami.
 4. Regulamin ten jest dostępny on-line przez cały czas działania Sklepu pod linkiem „Regulamin”.
 5. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Sklep za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić oferowane produkty i usługi.
 7. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 • 1 Postanowienia ogólne.
 1. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sklepem:
 1. adres pocztowy: ul. Rynkowa 87, 62-081 Przeźmierowo;
 2. numer telefonu: +48 662-554-300
 3. adres poczty elektronicznej: kontakt@diwalko.pl.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych, żywności oraz napojów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony pl lub poczty email zamowienia@diwalko.pl, zwanych w niniejszym regulaminie produktami.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a DIWALKO Dariusz Walkowiak.
 6. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym DIWALKO niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, łącze internetowe, włączona obsługa plików cookies, a także aktywne konto e-mail.
 7. Zamieszczone na stronach Sklepu wszelkie informacje o produktach, w szczególności opisy oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 8. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowei mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie zmienia to jednak nigdy użytych składników do wytworzenia produktu. W związku z tym reklamacje dotyczące różnic, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
 9. Wszelkie treści, motywy, grafiki umieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie przez Klienta wyżej wymienionych elementów może stanowić naruszenie prawa i narażać klienta na odpowiedzialność wobec właścicieli praw autorskich.
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość zignorowania zamówień składanych przez Klienta w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu bądź złoży zamówienie na produkty niebędące w aktualnej ofercie Sklepu.
 11. Sklep dokłada wszelkich starań, aby nic nie zakłócało jego funkcjonowania, jak również dąży do stałego polepszania obsługi Klienta. Nie wyklucza to jednak możliwości pojawienia się błędów, bądź problemów technicznych podczas korzystania ze Sklepu.
 12. Sklep ma prawo do całkowitego lub czasowego wyłączenia strony pllub poczty e-mail zamowienia@diwalko.pl, celem poprawienia ich funkcjonowania, bądź usunięcia usterek lub awarii, bez wcześniejszego uprzedzania Klienta.
 1. Rejestracja Klientów nie jest warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego. Umowa zakupu wyrażona złożeniem zamówienia może być również zawarta przez niezarejestrowanych Klientów.
 1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta może niezwłocznie usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 2. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Klienta albo Klient podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Sklep tel. 662-554-300.
 3. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych dostępowych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Sklep na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Sklepu. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sklep na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 • 2 Składanie zamówień.
 1. Zamówienia należy składać za pomocą serwisu www.diwalko.pl
 2. Zamówienie należy złożyć, na co najmniej 30 minut przed oczekiwanym terminem realizacji.
 3. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych:
 4. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna.
 6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności przez Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Sklep ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 10. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 11. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z zamówieniem Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail na adres zamowienia@diwalko.pl, bądź telefonicznie numerem telefonu: 662-554-300, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest od wtorku do soboty w godzinach od 12:00 do 20:00 i niedzielę w godzinach od 12:00 do 19:00. We wskazanym okresie Sklep udzieli wszelkich informacji telefonicznych związanych z realizacją zamówienia. Odpowiedzi w formie mailowej mogą zostać udzielone także poza okresem wskazanym w niniejszym ustępie.
 12. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 13. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez system informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 14. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Sklep ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.
 • 3 Realizacja zamówień, dostawa i odbiór produktów.
 1. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto DIWALKO w serwisie PayU.
 3. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu produktów powiększoną o ewentualne koszty transportu, jeśli w umowie zastrzeżono płatność kosztów transportu przez Klienta.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie przelewu, bądź płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.
 5. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zaznaczyć tę opcję w Formularzu zamówienia podając dane niezbędne do prawidłowego wstawienia faktury.
 6. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są mailowo pod adresem zamówienia@diwalko.pl lub telefonicznie 662-554-300
 7. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie Sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklep.
 9. Klient może również odebrać zamówione produkty osobiście w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 87. Klient zobowiązany jest w zamówieniu wskazać, iż odbierze zamówione produkty osobiście oraz podać godzinę odbioru produktów.
 10. UWAGA: Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka z towarem nie dotarła do adresata. W takim przypadku, Klientowi nie należy się zwrot pieniędzy.
 11. UWAGA: W przypadku nieobecności Klienta w miejscu wskazanym przez niego, jako miejsce odbioru towaru w terminie odbioru zamówienia Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem ceny może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.
 • 4 Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet.
 1. Umowę między Klientem a Sklepem uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Sklep potwierdzi Klientowi, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Sklep ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:
 • opisanych w punkcie 9 2 Regulaminu
 • awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
 • wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Sklep nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 1. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji zamówień.
 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 3. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 • 5 Ceny.
 1. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 2. Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów transportu. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy oraz regionu dostawy.
 3. Szczegółowe informacje odnośnie kosztów dostawy dostępne są w zakładce Dostawa.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 • 6 Formy płatności.
 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: płatność poprzez sieć internet lub przy odbiorze zamówienia gotówką lub kartą poprzez terminal płatniczy.
 1. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet Sklep przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy nastąpi potwierdzenie otrzymania środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.
 2. W przypadku, gdy Sklep anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Sklepu dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Sklep nastąpi nie później niż w terminie 24 h od dnia anulacji zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Sklep dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 1. DIWALKO jako partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Sklep oraz Operator Systemu Płatności.
 1. Sklep oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sklepu lub Operatora Systemu Płatności
 1. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferowane przez Sklep produkty są bądź rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; bądź rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia; bądź rzeczami dostarczanymi w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są rzeczy opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Przed spełnieniem świadczenia przez Sklep Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Sklep nie przystąpił do realizacji zamówienia.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Sklep w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem tel. 662-554-300. Poinformowanie Sklepu o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy. Po przystąpieniu  przez Sklep do realizacji zamówienia nie może być ono odwołane ani zmienione.
 • 8 Reklamacje.
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Sklep niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres kontakt@diwalko.pl lub pisemnej na adres siedziby DIWAKO Dariusz Walkowiak, ul. Rynkowa 87, 62-081 Przeźmierowo
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia DIWALKO wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. DIWALKO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. DIWALKO może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych, który jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “Rozporządzeniem”).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest DIWALKO Dariusz Walkowiak, z siedzibą pod adresem ul. Rynkowa 87, 62-081 Przeźmierowo, NIP 9720450983, REGON 361404746.
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.
 4. Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
 5. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochron Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: kontakt@diwalko.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego diwalko.pl. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
 4. Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).
 5. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
 8. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu produktów w Sklepie.
 6. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.
 7. Właściciel Sklepu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 8. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.diwalko.pl/Regulamin